Giải thưởng quốc gia Việt nam
Thứ Ba 22/11/2018, 13:39

Mục tiêu

Phổ biến cho cộng đồng doanh nghiệp và xã hội những giá trị của GTCLQG mang lại nhằm nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả hoạt động, sự đóng góp đối với cộng đồng, xã hội và sự phát triển bền vững của những doanh nghiệp; cổ vũ các doanh nghiệp tiếp tục tham gia GTCLQG trong thời gian tới; nâng cao vị thế và vai trò của GTCLQG đối với cộng đồng doanh nghiệp và xã hội.