Thông báo hiệp y của cơ quan Thường trực về GTCLQG năm 2021

Ngày 14/9/2022, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Cơ quan thường trực về GTCLQG) đã gửi 02 công văn số 2588/TĐC-TCCL và 2589/TĐC-TCCL tới UBND các tỉnh, thành phố và cơ quan liên quan về việc xin ý kiến hiệp y đối với các doanh nghiệp được đề nghị Thủ tướng Chính phủ tặng GTCLQG năm 2021. Cùng với đó là danh sách chi tiết các doanh nghiệp được đề nghị.

Ý kiến hiệp y của các cơ quan xin gửi về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trước ngày 05/10/2022, để cơ quan thường trực tiến hành các thủ tục tiếp theo theo đúng quy đị