Thông báo về kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG năm 2022 - 2023

Thông báo về kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG năm 2022 - 2023

Ngày 16/1/2023, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đã gửi thông báo số 143/TĐC-TCCL tới các Sở Khoa học và Công nghệ, Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng các Tỉnh/Thành phố về kế hoạch triển khai hoạt động GTCLQG năm 2022 - 2023. 

Theo đó, thời hạn tiếp nhận hồ sơ tham dự GTCLQG năm 2023 từ các Hội đồng sơ tuyển là ngày 15/7/2023. Tổng cục thông báo để các tổ chức, đơn vị có liên quan nắm được và phối hợp triển khai theo đúng tiến độ.

Nội dung chi tiết, vui lòng xem trong thông báo kèm theo.